Disclaimer

Gebruik van informatie
Bed & Breakfast 't Rijnhuis streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bed & Breakfast 't Rijnhuis niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bed & Breakfast 't Rijnhuis alsmede alle hiervan deel uitmakende onderdelen als bedoeld in artikel 2:24b BW en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

E-mail
Bed & Breakfast 't Rijnhuis garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Bed & Breakfast 't Rijnhuis te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bed & Breakfast 't Rijnhuis heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bed & Breakfast 't Rijnhuis aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Bed & Breakfast 't Rijnhuis zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit de publicaties en uitingen op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bed & Breakfast 't Rijnhuis daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.